Gelders Programma

Verkiezingsprogramma Provinciale Staten

2023-2027

“Met wijsheid en ervaring”

Inleiding

Het behoeft geen betoog, dat we leven in een complexe tijd in een globaliserende wereld en dat leidt tot maatschappelijke onrust. Kortom veel problemen die op het bordje van de politiek liggen. Van een senioren partij, uniek vormgegeven in de 50PLUSpartij, mag worden verwacht, dat onze oplossingen worden ingegeven door de inzet van ervaring, wijsheid en een doordacht oordeel. Problemen wensen wij op te pakken, niet vanuit de emotie, maar vanuit een beleidsproces,waarin wij het probleem willen doorgronden en rechtvaardige oplossingen voorstellen.

 

Dit betekent de volgende manier van volgorderlijk werken:

 

 1. Is het probleem ook werkelijk een probleem?
 2. Als het een probleem is, is het dan ook ons probleem?
 3. Het probleem analyseren we op basis van gedegen onderzoek en valide argumenten
 4. Oplossings(richtingen) leggen wij voor aan alle belanghebbenden en betrokkenen.
 5. Minderheden dienen zich ook te herkennen in de oplossingen, maar de meerderheid beslist op democratische wijze.
 6. Op deze wijze zal er altijd voldoende draagvlak zijn voor besluiten, die worden genomen.

 

50PLUS is een partij voor senioren; een partij die specifiek opkomt voor de belangen van mensen die zo ongeveer de 50 naderen of al zijn  zijn gepasseerd, maar nooit zonder de belangen van anderen uit het oog te verliezen en niet mee te wegen. 50PLUS in de Provinciale Staten zal zich volledig inzetten en ook meebeslissen op thema’s, die een meer algemeen karakter hebben.

 

De prioritaire thema’s zijn:

 

 1. Wonen
 2. Koopkracht (en inkomen)
 3. Gezondheid en vitaliteit
 4. Veiligheid
 5. Zaken die nauw verbonden zijn aan het bovenstaande, zoals arbeid, actief blijven, betrokkenheid bij de samenleving.

 

Dat 50PLUS deze politieke thema’s een hoge prioriteit toekent, neemt niet weg, dat uw politieke vertegenwoordigers eveneens aandacht hebben voor buitenland politiek/ internationale ontwikkelingen, klimaat en milieu, onderwijs en vele sociaal maatschappelijke vraagstukken en de acute problemen van gezondheidszorg. U mag van ons een kritische houding verwachten, maar te allen tijde behouden wij het respect voor onze democratische instituties, onze wetenschap en de rechtspraak.

 

 

 

Wonen

 

Wij vatten onder “wonen” vele onderwerpen samen, die hun weerslag hebben op vele leeftijdsgroepen, waaronder senioren.

Deze punten, die in de Gelderse Statenfracties nader worden uitgewerkt zijn:

 

 • Alternatieve woonvormen: bijv. tiny houses, ouderenhuisvesting, kangoeroewoningen, knarren hoven, combi huisvesting studenten, gezondheidszorg en senioren. De woningmarkt heeft baat bij doorstroming; wij willen actief sturen op initiatieven en projecten, die een belangrijke bijdrage leveren op de woningmarkt problematiek. In meerdere situaties dient de overheid vrijkomende bebouwing onder de loep te nemen voor woonbestemming. 50PLUS ziet ook mogelijkheden om in stedelijke gebieden renovaties van wijken en buurten gepaard te laten gaan met woningverdichting. Ook moeten senioren actief betrokken bij burgerparticipatieprojecten op het gebied van wonen.
 • Energie is momenteel een aanslag op de Nederlandse huishoudens. In de provincies dient te worden gekeken hoe deze kostenpost kan worden gecompenseerd en/of gedempt. De energietoeslag moet voor iedereen die er voor in aanmerking komt bereikbaar zijn. Energiebesparende maatregelen moeten zoveel mogelijk worden toegepast. Met een laagdrempelig “energie steunpunt” wordt iedereen die daarvoor in aanmerking komt ondersteunt. De woningcorporaties worden aangespoord om de sociale huurwoningen versneld energiezuinig te maken, zonder dat dit rechtstreeks op de huurders wordt verhaald.
 • Veiligheid in en rondom woningen; in buurten, wijken en straten en in de woningen. Het betreft hier de fysieke veiligheid. Denk aan verdichting van de aanwezigheid van defibrillators. Goede verlichting, camera’s enz.
 • Slim wonen. Er komen steeds meer apparaten en technische snufjes op de markt, die het wonen voor gehandicapten en senioren aangenamer maken. 50PLUS vindt dat zoveel mogelijk hulpmiddelen toegankelijk moeten worden gemaakt.
 • Bereikbaarheid blijft een belangrijke aandachtspunt. Openbaar vervoer voorziet in een wezenlijke behoefte. Voor bepaalde doelgroepen, waaronder senioren, is gratis openbaar vervoer een goede optie.
 • De woonomgeving moet uitnodigen voor meer sociaal contact om eenzaamheid te bestrijden. Het is een goede kans wanneer de vele stadswijk- en dorpscentra worden gecombineerd met gezondheidscentra.
 • Wij willen de kleinere kernen leefbaar en vitaal houden. Daarvoor is een optimaal en uitgekiend voorzieningenpakket nodig en daar waar mogelijk kleine inpasbare uitbreidingsplannen voor woningbouw en renovatie.

 

 

 

Koopkracht en inkomen

 

Pensioenen ligt 50PLUS zeer terecht na aan het hart! Echter de uitvoering van dit thema ligt niet bij de Provincie.

 

Waar de provincie wel actief in moet zijn is het volgende:

Neem maatregelen om de koopkracht van mensen en dreigende armoede voor vele alleenstaanden en gezinnen te verbeteren. Zoek naar structurele oplossingen in plaats van eenmalige of tijdelijke oplossingen. Werk aan een menswaardig bestaan voor iedereen.

Om de energierekening blijvend te verlichten kan worden gedacht aan een gemeenschappelijk warmtefonds. Ook goedkoop en/ of gratis openbaar vervoer helpt.

 

Gezondheid

 

50PLUS zal de provincie kritisch volgen en bevragen op de volgende punten:

 • Bevorder de vitaliteit door de organisaties en instellingen, die dat organiseren te ondersteunen;
 • Zorg dat je voorbereid ben op extreme weersomstandigheden;
 • Houding en standpunt bij het COVID-19 virus die voorkomt dat individuele mensen daar moeite mee hebben.
 • Het efficiënt regelen van thuiszorg door regionale coördinatiepunten in te richten;
 • Het instandhouden en stimuleren van allerlei lifetime sporten (tennis, wandelen, zwemmen, jeu de boules, badminton enz.)

 

Ten behoeve van de geestelijke gezondheid is het goed dat het bezoeken van cursussen en het gebruik van bibliotheken wordt gestimuleerd en dat het aanbod van volksuniversiteiten worden uitgebreid.

 

Veiligheid

 

Veiligheid is een moeilijk objectiveerbaar begrip, omdat het een persoonlijk gevoel is dat op velerlei manieren wordt beïnvloed; niet in de laatste plaats door de (sociale)media. De overheid heeft tot taak de burgers goed voor te bereiden op situaties waarin de veiligheid in het geding is. Goede voorlichting over de trucs die criminelen toepassen is daar een voorbeeld van. Daarnaast moeten alle fysieke maatregelen getroffen worden, die zowel lichamelijke als geestelijke schade kunnen beperken. Het hele pakket aan maatregelen moet een objectief niveau van veiligheid bereiken, waarbij het menselijk welzijn voorop staat.

 

Betrokkenheid

 

Betrokkenheid bij de wereld, waarin wij leven, houdt in dat moet worden nagedacht over diverse crises, die op dit moment uitdrukkelijk op de voorgrond treden. Sommige spelen landelijk of meer regionaal, andere op het wereldtoneel (geopolitiek, de Oekraïne Oorlog). Met de gevolgen hebben we direct of indirect te maken.

 

We laten ons niet verleiden tot een eenzijdige stellingname en korte termijn denken, dat bijna altijd gepaard gaat met een eenzijdig standpunt ten faveure van de een en ten koste van de ander.

Klimaat, natuur en milieu, landbouw, immigratie zijn zeer complexe en ingrijpende problemen. Met Name op het gebied van “stikstof” ligt er een expliciete taak op het bordje van de Provincie.

Van een senioren partij mag worden verwacht, dat zij kiest voor de “wijste weg”. Met een bezonken c.q. doordacht oordeel. Argumenteren in plaats van stellingen uitwisselen of elkaar intimideren of zelfs bedreigen. Het is niet voor niets, dat de 71 jarige Johan Remkes eraan te pas moest komen om de betrokken partijen weer aan tafel te krijgen.

Duidelijkheid en argumenten, vrij van een overheersende emotie, oog voor alle partijen is een aanpak waar 50PLUS zich in kan vinden. Discussies zoveel mogelijk ontdaan van emoties, uiteindelijk gericht op begrip, op het aanvaarden van moeilijke en pijnlijke beslissingen en aanvaardbare oplossingen voor alle partijen. Daarbij altijd het individuele belang en gevolgen afwegen tegen het algemeen belang.

 

Afsluiting

 

In dit Verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten van 50PLUS leest u hoe 50PLUS meent om te moeten gaan met de opgave waar uw provincie voor gesteld staat en bevoegd is om te acteren. We komen niet met een “eindoordeel” op of “eindoplossing” voor allerlei problemen, maar zoals u van een senioren partij mag verwachten komen wij met een denk- en werkwijze hoe wij de problemen en betrokken doelgroepen tegemoet treden: met wijsheid en ervaring als uitgangspunt zullen we alle kwesties voor NU en in de TOEKOMST tegemoet treden.

 

Op deze manier kunt u op ons rekenen; geen geduw en getrek, met vertegenwoordigers van de partij, die met rust en met ruimte voor gesprek en uitwisseling van ideeën en standpunten voor iedereen in onze samenleving tot aanvaardbare oplossingen komt.

 

Een voorbeeld van deze houding is te vinden in ons standpunt om direct na de verkiezingen bij alle partijen na te gaan over welke punten overeenstemming bestaat (er zijn soms maar marginale verschillen) om die zo snel mogelijk te verwezenlijken.

 

Bent u het met ons eens? Kunt u zich vinden in deze denk- en werkwijze, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Kies daarom op 15 maart 2023 50PLUS!

 

 

7 november 2022

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2023-2027

 

“Met wijsheid en ervaring” 

 

 1. Energietransitie

 

Voor 50PLUS is de energietransitie een feit en noodzaak. Door de agressor Rusland is de energietoevoer en het -gebruik in volledig ander daglicht komen te staan. De prijzen in Europa zullen verhoudingsgewijs hoger blijven en in Nederland onwaarschijnlijk hoog.

50PLUS pleit in eerste instantie voor het optimaal benutten van zonne- en windenergie.Voor zonne-energie vinden wij het essentieel dat daken van woningen, bedrijfspanden en publieke overheids- en semi-overheidspanden volledig worden benut. Eventueel kunnen niet te bouwen terreinen langs snelwegen worden benut, mits de veiligheid niet in het geding is. Zonnepanelen plaatsen op landbouwgrond of natuurgebieden wijzen wij af.

Voor wat betreft windmolens achten wij het van groot belang deze te plaatsen op bedrijfsterreinen, zoveel mogelijk te clusteren en voldoende afstand in acht te nemen tot woonkernen i.v.m. gezondheid en geluidsoverlast. Ook vinden we het van belang om zoveel mogelijk rekening te houden met de kwetsbare vogeltrek en specifieke pleisterplaatsen van trekvogels.

Burgers hanteren in hun oordeelsvorming over de plaatsing van windmolens zeer begrijpelijk het principe van “not in my backyard”. Een verstandige ruimtelijke afweging door de provincie met inzet van alle beschikbare middelen verdient de voorkeur. Door zorgvuldige gesprekken en inzet van mitigerende maatregelen zal consensus dienen te worden bereikt.

 

Kernenergie wijst 50PLUS niet meer op voorhand af. Wij hebben de laatste jaren voor ontwikkeling van kernenergie van kleine kerncentrales gekozen (SMR’s) en voor thorium als splijtstof, immers naar verwachting zullen windmolens en zonneparken niet snel een gegarandeerde stroomtoevoer kunnen verzorgen. Uiteraard moeten de problemen rondom de veilige aanvoer van de grondstof en de opslag van kernafval volledig aanvaardbaar worden opgelost en moet de SMR volledig alle onderzoeksstadia zijn gepasseerd. Nederlandse betrokkenheid in onderzoek en toekomstige bouw vinden wij essentieel en onze sterke voorkeur gaat uit naar Europese partners. We blijven kritisch op alle ontwikkelingen en beoordelen grondig de huidige gevaren en problemen met de opwekking van kernenergie.

 

 

 

 

 1. Natuur en milieu

 

De omvang en variatie van natuurgebieden in Gelderland is groot en uniek te noemen. Naast het belang voor haar inwoners zijn de Gelderse natuurgebieden van nationaal en internationaal belang. Ook genieten jaarlijks vele recreanten en toeristen van de rust en ruimte in en om de natuurgebieden. Ondanks het beheer van natuurgebieden door gesubsidieerde instellingen, zoals Natuurmonumenten, het Gelders Landschap en Staatsbosbeheer, kan worden gesteld dat de natuur (flora en fauna, bodem en water, landschap) wordt bedreigd. De biodiversiteit is ernstig in verval en we zullen deze situatie moeten keren.

 

Onze bodems, grond- en oppervlaktewater worden in toenemende mate bedreigd door vervuiling, wateronttrekking door industrie en toename van de drinkwatervoorziening en de droogte ten gevolge van klimaatverandering. Onoordeelkundig gebruik van onze fysieke omgeving ( bodem, water, lucht) en toenemende belasting van de natuur heeft zijn direct negatief gevolg op leefbaarheid en gezondheid.

50PLUS beseft, dat bedrijven altijd zullen vervuilen, linksom of rechtsom. Het vervuilen door de grootste vervuilers moet worden aangepakt. Als dat niet kan met behulp van nieuwe technologie of anderszins, dan moeten ze worden “uitgefaseerd”.

 

De stikstof ruimte die vrijkomt door saneren, inkrimpen of verplaatsen van landbouwbedrijven en industrie dient volgens 50PLUS te worden aangewend voor woningbouw en de daaraan direct verbonden bovengrondse en ondergrondse infra en wegennet.

 

50PLUS vindt dat de komende jaren in eerste instantie de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden moet worden verbeterd. Deze opgave geldt voor inwoners en bedrijven in het bijzonder in de de nabije omgeving van natuurgebieden en waterwingebieden. Bodem en water zijn voor 50PLUS de belangrijkste leidende factoren in de ruimtelijke ordening.

 

De komst van de wolf in Nederland geeft veel stof voor discussie en de primaire emotie is, dat het dier bloeddorstig is, een gevaar voor recreanten vormt en veel schade toebrengt aan landbouwdieren en hobbydieren. De wolf is een natuurlijke predator. Ook in Nederland staat de wolf aan de top van de natuurlijke voedselketen. Zijn aantal reguleert de natuur zelf en het optimale aantal blijft van nature begrensd en vindt een passend evenwicht in onze natuur en het Nederlandse landschap. De wolf “integreert” in zijn natuurlijke habitat, waardoor bij everzwijnen, edelherten en ander groot- en klein wild een grotere natuurlijke zelfregulatie het gevolg is en snel een natuurlijk evenwicht wordt bereikt. Ook zal de wolf een essentiële bijdrage leveren aan het herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit (flora en fauna).

De wolf is nieuw en dat levert zorg bij boeren en recreanten. Naast hierover goed nadenken, hoe we deze kwesties oplossen, dient de overheid erop toe te zien, dat de boeren en buitenlui met grond, hun vee goed afschermen. Tot op heden is dit nog onvoldoende uitgevoerd. 50PLUS wenst provinciale subsidies in te zetten om de landbouwgebieden en grond van hobbyboeren optimaal af te zetten met daartoe geschikte afrastering. Eventuele schade, die in de tussentijd nog aantoonbaar plaatsvindt, dient te worden vergoed. 50PLUS respecteert het nationaal en internationaal recht. De wolf is aangewezen als strikt beschermde soort in Verdrag van Bern, de Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet.

 

 1. Recreatie en natuur

 

Gelderland telt vanouds een hoog aantal dagjesmensen, recreanten en verblijfstoeristen. Rust, ruimte en afwisselende natuur en water dragen hier in belangrijke mate aan bij. 50PLUS wenst dat uitbreiding van recreatie wordt ingepast nabije woonkernen, in de verstedelijkte gebieden, tussen woongebieden en bedrijfsterreinen, door meer wandel- en fietspaden aan te leggen, watersporten en buitensporten mogelijk te maken. Kanalen en wateren, die geschikt zijn voor het kanovaren, dienen eveneens daarvoor te worden ingericht en toegankelijk te worden gemaakt.

 

50PLUS heeft zorg over de sterkte toename van mountainbikers. De sportbeoefening is schadelijk voor de overwegend extreem kwetsbare natuur in Gelderland.

 

50PLUS wenst geen verdere uitbreiding van het aantal recreatiewoningen in natuurgebieden. Of het elders kan, vereist een nauwkeurige afweging in het kader van de ruimtelijke ordening.

Recreatiewoningen zijn niet bedoeld om permanent te bewonen. Deze woningen zijn op een andere wijze gebouwd en bedoeld en vallen derhalve niet onder het Bouwbesluit. Een recreatiewoning en een vakantiehuisje moeten voldoen aan de eisen voor een “logiesfunctie” volgens Bouwbesluit 2012.

 

 1. Landbouw

 

Ondanks de vele ontwikkelingen, die de landbouwsector heeft meegemaakt, staan bepaalde vormen van landbouw meer en meer op gespannen voet met de hoge eisen, die de overheid stelt aan het behoud en versterking van natuur en milieu.

De druk op de natuurgebieden en kleine woonkernen is groot, en de vervuiling van grond- en oppervlaktewater is, ondanks diverse genomen (technische) maatregelen door het landbouw bedrijfsleven te hoog. Op dit moment is het vraagstuk van ammoniak uit de veehouderij actueel: het stikstofprobleem.

 

50PLUS ziet in het land en ook in Gelderland gelukkig een flink aantal boeren, die een transformatie naar duurzame vormen van landbouw ( kringloop-, ecologische landbouw) hebben ingezet. Dat deze kwestie de landbouw hoog zit en politiek de volle aandacht heeft, hoeft geen betoog. Zelfs de heer Remkes, als adviseur en bemiddelaar, is ingezet om de impasse tussen overheid en landbouw bedrijfsleven te doorbreken. Zonder meer uitbreiding van de intensieve veehouderij ziet 50PLUS niet meer als een reële optie. In dit kader streven wij, daar waar nodig, naar vrijwillige bedrijfsbeëindiging. Goede advisering aan de boeren die het betreft. In deze adviezen hoort het gesprek over het perspectief en consequenties op “blijven boeren” uitdrukkelijk aan de keukentafel gevoerd te worden.

 

50PLUS is ten volle een democratische partij; wij zijn voor communicatie en altijd voor een zorgvuldige afweging. Dus elke vorm van verzet, manipulatie en emotionele pressie wijzen wij af. Dit geldt voor overheden onderling, maar zeker ook tussen overheden en burgers en ondernemers. Zo ook voor het stikstofbeleid.

 

Voor 50PLUS is een zorgvuldige afweging van belang en daarbij geldt dat het algemeen belang voorrang krijgt op het individuele belang. De negatieve gevolgen voor mens en milieu nemen wij uiterst serieus. De gevolgen in Brabant van Q-koorts en de mogelijke bijdrage aan nieuwe en onbekende ziekteverwekkers is te risicovol.

Derhalve wijzen wij uitbreiding of nieuwe vestigingen van geitenhouderijen af.

 

 1. Wonen en Volkshuisvesting

 

In de ogen van 50PLUS is Nederland een hoogontwikkelde en hoogwaardig ingerichte rivierdelta met een zeeklimaat. De deltawerken zijn na vele decennia arbeid een verdedigingssysteem ter bescherming tegen hoogwater vanuit de Noordzee. Door de American Society of Civil Engineers zijn de Deltawerken uitgeroepen tot een van de zeven moderne wereldwonderen. De geomorfologische en en ontstaansgeschiedenis van onze landschappen is op relatief zeer korte afstanden groot en zeer gevarieerd en ook uniek te noemen. De geschiedenis van ons land is vastgelegd in onze oude cultuurgronden ( polders, dijken, kanalen, veenkoloniën, mijnbouw), onze Hollandse architectuur van steden en dorpen, ver over onze huidige landsgrenzen. Onze dichtheid aan bebouwing, uitzonderlijke variaties in oude en moderne architectuur is groots, beroemd en veelzijdig. Onze ruimtelijke ordening was zeer goed georganiseerd tussen de Rijksoverheid, Provincies en Gemeenten. 50PLUS pleit om deze beleids trilogie weer in ere te herstellen (in een modern jasje).

Op dit moment stevenen we af op een wereldrecord aan een tekort aan woningen.

Er zal met grote spoed, ook in Gelderland,  woningen te worden gebouwd. Momenteel is de regie in landelijke handen.

50PLUS is van mening, dat het tekort aan sociale huurwoningen snel moet worden opgelost, voor alle doelgroepen: jonge gezinnen, senioren, studenten, starters, mensen met een beperking enz.

 

50PLUS is van mening, dat er meer woningen moeten worden verkregen door “inbreiding”. In de sterkst verstedelijkte gebieden en centra is hoogbouw één van de oplossingen. Er staan miljoenen m2 leeg aan kantoorruimte. Ook deze ruimte moet onttrokken worden aan bedrijfsruimte en omgebouwd worden tot woonruimte. Er is een opgave vanuit het Rijk; de provincie kan aanwijzingen aan gemeenten geven om hun woningbouw zodanig in te passen, dat het voldoet aan de verdeling door de rijksoverheid aangegeven. Het gebruik van de groene ruimte voor woningbouw moet beperkt blijven.

 

50PLUS ziet op de langere termijn de Nederlandse agglomeraties groeien naar de meest unieke en bewoonbare, veilig en gezonde metropool in de westerse wereld. Met onze kennis, kunde en democratische instituties, ons innovatief bedrijfsleven en hoogopgeleide bevolking, richten wij een intensief te bewonen metropool in met zeer hoogwaardige bedrijvigheid, gebouwen, vele kunst- en culturele festiviteiten, muziekpodia en een rijke schakering aan musea, verenigingen en unieke infrastructuur voor wonen, recreëren en zeer hoogwaardig toerisme (hotellerie, buitenactiviteiten, sportaccommodaties), prachtige en beschermde natuur en recreatiegebieden, hoogwaardige duurzame landbouwproducten en een grote diversiteit aan landschappen.

 

 1. Verkeer en vervoer

 

50PLUS wenst het gebruik van het Openbaar Vervoer (OV) te verbeteren. Voor 50PLUS is het OV voor alle “mobilisten”, in het bijzonder de senioren van groot belang. Het is in een moderne maatschappij van groot belang, dat het vervoer goed bereikbaar en toegankelijk is. In 2000 stelden alle betrokken overheden en alle vervoerders in Nederland een rapport vast met de pakkende titel: “Het OV in de 21e eeuw”. In deze nota worden enorme investeringen in alle vormen van OV voorgesteld, nieuwe NS stations bij nieuwe centra en buiten de oude stadscentra. OV moet voor iedereen toegankelijk en financieel mogelijk zijn. Mobiliteit is van groot belang.

 

50PLUS is van mening, dat de provincie extra geld moet steken in het OV.

Alle vormen van gebruik van OV staan de Nederlander ter beschikking: de mobilist.

Op de korte termijn vindt 50PLUS het noodzakelijk, dat kleine kernen en wijken zoveel als mogelijk bereikbaar blijven. Uiteraard zal de frequentie van vervoer in verhouding dienen te staan tot het aantal passagiers. In bijzondere gevallen kan de regiotaxi uitkomst bieden.

 

50PLUS ziet op de lange termijn geen reden om het wegennet verder uit te breiden in Gelderland. De bestaande plannen dienen echter te worden uitgevoerd of nog kritisch onder de loep te worden genomen, maar in een hoogstedelijke omgeving dient OV gaande weg voorrang te krijgen.

Voor wat betreft de provinciale wegen zien wij geen aanleiding om de maximumsnelheid van 80 km/ uur te verlagen naar 60 km/ uur, tenzij de veiligheid in het geding is.

 

Voor wat betreft vliegveld Lelystad, is 50PLUS niet overtuigd van de landelijke beleidslijn om Lelystad te openen. De overlast en de milieugevolgen zijn ook in Gelderland aanzienlijk en het algeheel economisch nut is onvoldoende onderbouwd.

De gemeente en de landelijke overheid zijn primair aan zet.

 

 1. Arbeidsmigratie en asiel.

 

De provincie Gelderland heeft geen directe bemoeienis met de komst of het aantal asielzoekerscentra. Het is aan de gemeente en de Rijksoverheid.

50PLUS is wel van mening, dat van Rijkswege meer en betere regelgeving moet komen. Uitbuiting van arbeidsmigranten blijft teveel aan de orde, ondanks dat overheden hiervan goed zijn doordrongen. Er zijn bedrijven en detacheringsbureaus, die alles heel goed regelen. Helaas zijn er ook malafide partijen, uitbuiters die alles aan hun laars lappen om maar veel geld over de ruggen van buitenlanders te verdienen. Een schamel bed aanbieden is een nieuw “verdienmodel”.

50PLUS wenst een menswaardig, betaalbaar en veilig onderkomen.

 

 1. Bestuur en Financiën/ koopkracht van de burger

 

Gelderland stelt jaarlijks haar begroting op. 50PLUS ziet dat de provincie voor flinke opgaven staat. Het ligt voor de hand, dat bij financiële tegenvallers de provincie gaat bezuinigingen. In de huidige tijd, met veel zware opgaven en specifieke omstandigheden vraagt 50PLUS om het spaargeld aan te spreken. Een provincie is geen spaarbank. Het geld is uiteindelijk belastinggeld van de burger en hoort dat dan ook toe. De reserves kunnen tot een verantwoord langjarig minimum te worden teruggebracht en voor wezenlijke uitvoering van opgaven te worden aangewend.

Gezien de erbarmelijke omstandigheden waaronder vele Gelderse inwoners gebukt gaan, vinden wij het van belang dat de Nuon Gelden kunnen worden gespendeerd aan armoedebestrijding, maar ook aan het isoleren van woningen. UIteraard moet in goed overleg tussen Rijksoverheid, gemeenten en provincie worden geanalyseerd hoe de financiële middelen kunnen worden aangewend.

50PLUS Gelderland attendeert de lezer erop dat wij in Provinciale Staten de verzilveringsregeling voor duurzame investeringen hebben gerealiseerd.

 

50PLUS maakt zich ernstig zorgen over de aanslag op de koopkracht van haar inwoners. De uitzonderlijk hoge energiekosten, maar ook de verhoudingsgewijs te hoge vaste lasten ten opzichte van het maandelijks netto inkomen zijn zeer zorgelijk.

50PLUS doet een beroep op alle overheden en charitatieve instellingen om mensen in nood te ondersteunen. Aan overheden en woningcorporaties, verzekeringsmaatschappijen vragen wij de komende jaren de kosten voor de burger te verlagen en op zijn minst te bevriezen.

Van 50PLUS is elke aanslag op de koopkracht niet het goede moment. De provinciale wegenbelasting kan wat ons betreft “bevroren” worden, maar zeker niet worden opgehoogd. 50PLUS verwacht dat in de nabije toekomst een nieuw systeem van rekeningrijden zal worden ingevoerd.

 

50PLUS is van mening, dat alle nutsvoorzieningen helaas in handen van de markt, niet hebben voldaan aan de gewekte verwachtingen: door concurrentie kunnen de prijzen laag blijven of zelfs gunstiger worden. Het tegendeel blijkt: de marktwerking is een illusie gebleken met grote gevolgen voor de burger. Het hoeft dan ook voor 50PLUS geen betoog, dat wij in de zorg streven naar een Nationaal Zorginstituut, dat de energiesector wordt genationaliseerd of dat de overheid op weg daarnaar toe meerderheidsaandelen koopt.

50PLUS waakt ervoor dat de overheid in belangrijke marktpartijen zoals NS meerderheidsaandelen behoudt of werft om rust en financiële controle te behouden, zodat nutsvoorzieningen weer voor iedereen betaalbaar wordt.

 

Zolang in Nederland de automobilist “ruim baan krijgt” vindt 50PLUS dat iedereen uit alle doelgroepen een eigen, weliswaar bescheiden, auto moet kunnen blijven rijden. De verplichte transitie naar elektrisch in 2035 dient in beginsel voor iedereen mogelijk te zijn.

 

Wat betreft gemeentelijke fusies stelt 50PLUS het volgende:

Fusiedwang, elke vorm van dwang, is een begrip dat wij niet wensen te gebruiken. In het algemeen werken buurgemeenten al nauw samen in verband met effectiviteit en efficiëntie. Mocht dan alsnog de “bestuurskracht” afnemen dan ligt het voor de hand dat gemeenten op eigen initiatief fuseren. De meeste gemeenteraden zullen dat beseffen en daarnaar handelen. 50PLUS was tegenstander van de fusie Barneveld Scherpenzeel. 50PLUS diende hiervoor een motie in en de fusie heeft het niet gehaald. 50PLUS wenst deze fusies situationeel te bekijken.

 

Regelmatig steekt de vraag rondom referenda weer de kop op. In formele zin is dit niet wettelijk geregeld. Wij streven naar het zo goed mogelijk contact houden met de burger, het invoeren van burgerparticipatie op projectniveau, uitleggen wat we doen met het verkregen mandaat en goed luisteren naar de reacties.

 

50PLUS wenst prioriteit te geven aan de lokale sportverenigingen. Het levert een grote bijdrage aan het voorkomen van vereenzaming, gezondheidsklachten, sociale uitsluiting. Helaas zijn de verenigingskosten niet meer op te brengen, zowel voor vele verenigingen, sportaccommodaties als voor de individuele leden. Verenigingen en sportclubs, maar ook musea voor kunst en cultuurbeleving, theaters, concerten, volkse cultuurbeleving en onze culturele instellingen, onze kunstenaars

dienen structureel te worden ondersteund.

Deze beroepscategorie is groot en divers. Zij krijgen in deze neoliberale wereld veel te weinig aandacht. Zij zijn het sociale bindmiddel in de maatschappij. Zij leveren een enorme bijdrage aan saamhorigheid, een inclusieve en vredige samenleving.

Deze beroepsgroep ziet 50PLUS als levensbelang voor onze sociale en maatschappelijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord.

 

 

 1. Ruimtelijke Ordening (RO)

 

Nog niet zo heel lang  geleden kenden we in Nederland een prachtig samenspel van beleidsontwikkeling, verantwoordelijkheidsverdeling onder de overheidslagen op het gebied van Ruimtelijke Ordening/ planologie en Milieu.

Wij zien graag dit instrumentarium weer terugkomen om leidend te zijn voor het ruimtegebruik in Nederland. De omgevingsvergunning biedt hiertoe geen alternatief.

 

Voor zowel data als distributiecentra vraagt 50PLUS zich af of Gelderland elke strijd met de komst van deze centra moet aangaan. Door automatisering wordt het aantal arbeidsplaatsen steeds geringer en daarmee de economische meerwaarde regionaal geringer. Ook is een indirect gevolg, dat het leidt tot meer arbeidsmigranten door krapte op de arbeidsmarkt.

Datacentra heeft een te grote aanslag op de energievoorziening, leidingnet en het gebruik van koelwater tot gevolg. Het is bovendien een te grote aanslag op de schaarse ruimte en de infrastructuur.

17-12-22

 

 

Volg 50PLUS Gelderland

Reacties zijn gesloten.