Verkiezingsprogramma PS Gelderland

Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2023-2027

“Met wijsheid en ervaring”

Inleiding: Het behoeft geen betoog, dat we leven in een complexe tijd in een globaliserende wereld en dat leidt tot maatschappelijke onrust. Kortom veel problemen die op het bordje van de politiek liggen. Van een senioren partij, uniek vormgegeven in de 50PLUSpartij, mag worden verwacht, dat onze oplossingen worden ingegeven door de inzet van ervaring, wijsheid en een doordacht oordeel. Problemen wensen wij op te pakken, niet vanuit de emotie, maar vanuit een beleidsproces, waarin wij het probleem willen doorgronden en rechtvaardige oplossingen voorstellen.

50PLUS is een partij voor senioren en ouderen en we zijn een partij die specifiek opkomt voor de belangen van mensen van alle leeftijden die zo ongeveer vanaf 40 jaar de seniorleeftijd naderen of al zijn  zijn gepasseerd, maar nooit zonder de belangen van anderen uit het oog te verliezen en niet mee te wegen. 50PLUS in de Provinciale Staten zal zich volledig inzetten en ook meebeslissen op thema’s, die een meer algemeen karakter hebben.

De prioritaire thema’s zijn:

 • Wonen
 • Koopkracht (en inkomen)
 • Gezondheid en vitaliteit
 • Veiligheid
 • Zaken die nauw verbonden zijn aan het bovenstaande, zoals arbeid, actief blijven, betrokkenheid bij de samenleving.

Dat 50PLUS deze politieke thema’s een hoge prioriteit toekent, neemt niet weg, dat uw politieke vertegenwoordigers eveneens aandacht hebben voor buitenland politiek/ internationale ontwikkelingen, klimaat en milieu, onderwijs en vele sociaal maatschappelijke vraagstukken en de acute problemen van gezondheidszorg. U mag van ons een kritische houding verwachten, maar te allen tijde behouden wij het respect voor onze democratische instituties, onze wetenschap en de rechtspraak.

Wonen: Wij vatten onder “wonen” vele onderwerpen samen, die hun weerslag hebben op vele leeftijdsgroepen, waaronder senioren.

Deze punten, die in de Gelderse Statenfracties nader worden uitgewerkt zijn:

 • Alternatieve woonvormen zoals tiny houses, ouderenhuisvesting en kangoeroewoningen staan hoog op onze agenda.
 • We streven naar doorstroming op de woningmarkt en onderzoeken initiatieven die dit bevorderen.
 • Herbestemming van vrijkomende bebouwing voor woonbestemming is een prioriteit.
 • In stedelijke gebieden willen we renovaties van wijken combineren met woningverdichting.
 • Senioren worden actief betrokken bij burgerparticipatieprojecten over wonen.
 • Energiekosten zijn een last; we willen compensatie en energiebesparende maatregelen toegankelijk maken.
 • We ondersteunen huishoudens via een laagdrempelig “energie steunpunt”.
 • Sociale huurwoningen moeten versneld energiezuinig worden zonder extra lasten voor huurders.
 • Veiligheid is essentieel, met onder andere verdichting van defibrillators en goede verlichting.
 • We pleiten voor toegankelijkheid van technologische hulpmiddelen voor gehandicapten en senioren.
 • Gratis openbaar vervoer is een goede optie voor bepaalde doelgroepen zoals senioren.
 • Een uitnodigende woonomgeving moet eenzaamheid bestrijden door sociale contacten te stimuleren.
 • We willen kleinere kernen leefbaar houden met een goed voorzieningenpakket en passende woningbouwplannen.  

Koopkracht en inkomen 

Pensioenen zijn van vitaal belang voor 50PLUS, maar we erkennen dat de uitvoering van dit onderwerp niet onder de provincie valt. Desalniettemin zijn er belangrijke gebieden waar de provincie een rol kan spelen:

 1. Koopkracht en armoedebestrijding: We roepen op tot maatregelen die de koopkracht van mensen verbeteren en dreigende armoede voor alleenstaanden en gezinnen tegengaan. We pleiten voor structurele oplossingen die een blijvend effect hebben, in plaats van eenmalige of tijdelijke maatregelen. Ons doel is een menswaardig bestaan voor iedereen.
 2. Energiebesparing: Om de energierekening blijvend te verlichten, stellen we voor om een gemeenschappelijk warmtefonds te overwegen. Daarnaast geloven we dat goedkoop of zelfs gratis openbaar vervoer een effectieve manier is om bij te dragen aan dit doel.

Laten we samenwerken aan een provincie waarin iedereen een betere kwaliteit van leven kan ervaren.

Gezondheid

50PLUS zal de provincie nauwlettend volgen en vragen stellen over de volgende punten:

 1. Bevordering van vitaliteit door ondersteuning van organisaties en instellingen die dit organiseren.
 2. Zorg voor adequate voorbereiding op extreme weersomstandigheden.
 3. Een benadering van het COVID-19 virus die individuele mensen helpt om ermee om te gaan zonder onnodige moeilijkheden.
 4. Efficiënte regeling van thuiszorg door het opzetten van regionale coördinatiepunten.
 5. Het behoud en de stimulering van diverse levenslange sporten, zoals tennis, wandelen, zwemmen, jeu de boules, badminton, enz.

Samen streven we naar een provincie waarin iedereen zich vitaal, veilig en ondersteund voelt. Om de geestelijke gezondheid te bevorderen, is het belangrijk om het bezoeken van cursussen en het gebruik van bibliotheken te stimuleren, en het aanbod van volksuniversiteiten uit te breiden.

Veiligheid: veiligheid is een complex begrip dat subjectief wordt ervaren en door verschillende factoren, waaronder de (sociale) media, wordt beïnvloed. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om burgers goed voor te bereiden op situaties waarin hun veiligheid in het geding kan komen. Dit omvat onder andere effectieve voorlichting over de trucs die criminelen gebruiken. Daarnaast moeten er ook fysieke maatregelen worden genomen om zowel lichamelijke als geestelijke schade te beperken. Het doel is om een objectief niveau van veiligheid te bereiken waarbij het welzijn van mensen voorop staat.

Betrokkenheid: betrokkenheid bij de wereld om ons heen betekent dat we moeten nadenken over verschillende crisissituaties die momenteel prominent aanwezig zijn. Sommige van deze crises hebben een nationaal of regionaal karakter, terwijl andere zich afspelen op het wereldtoneel, zoals geopolitieke kwesties en de Oekraïne Oorlog. De gevolgen van deze situaties raken ons direct of indirect.

We streven er echter naar om niet te vervallen in eenzijdige standpunten en kortetermijndenken, wat vaak leidt tot partijdigheid ten koste van anderen.

Klimaatverandering, natuurbehoud, milieu, landbouw en immigratie zijn zeer complexe en ingrijpende vraagstukken. Met name op het gebied van stikstof heeft de provincie een belangrijke rol te vervullen.

Als seniorenpartij wordt van ons verwacht dat we de meest wijze weg kiezen, met bedachtzaamheid en doordachte besluitvorming. We pleiten voor argumentatie in plaats van polarisatie of intimidatie. Het is veelzeggend dat de 71-jarige Johan Remkes moest ingrijpen om de betrokken partijen weer aan tafel te krijgen.

Duidelijkheid en argumentatie, zonder overheersende emoties en met oog voor alle belanghebbenden, zijn benaderingen die 50PLUS ondersteunt. Discussies moeten zo veel mogelijk worden ontdaan van emoties en gericht zijn op begrip, het accepteren van moeilijke beslissingen en het vinden van aanvaardbare oplossingen voor alle betrokkenen. Hierbij wegen we altijd de individuele belangen af tegen het algemeen belang.

Afsluiting: 

In dit Verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten van 50PLUS vindt u onze aanpak voor de uitdagingen waar uw provincie voor staat en waar wij bevoegd zijn om actie te ondernemen. We presenteren geen definitieve oordelen of oplossingen voor alle problemen, maar zoals van een seniorenpartij mag worden verwacht, bieden we een benadering gebaseerd op wijsheid en ervaring. We staan klaar om alle kwesties, zowel nu als in de toekomst, aan te pakken.

U kunt op ons rekenen voor een constructieve aanpak, zonder politiek gedoe. Onze vertegenwoordigers zullen rustig en open gesprekken voeren, waarbij ruimte is voor het uitwisselen van ideeën en standpunten, met als doel acceptabele oplossingen voor iedereen in onze samenleving te vinden.

Een voorbeeld van onze aanpak is ons standpunt om direct na de verkiezingen met alle partijen te overleggen over de punten waarover we het eens zijn (vaak zijn de verschillen minimaal) en deze zo snel mogelijk te realiseren.

Als u het eens bent met onze aanpak, bent u bij ons aan het juiste adres. Word daarom lid van 50PLUS! Samen kunnen we een verschil maken.

Bijlage Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2023-2027

“Met wijsheid en ervaring”

Energietransitie: Voor 50PLUS is de energietransitie een feit en een noodzaak. Door de agressie van Rusland staat de energievoorziening in een ander daglicht. De energieprijzen zullen in Europa hoog blijven, en in Nederland zelfs ongekend hoog. 50PLUS pleit in eerste instantie voor het optimaal benutten van zonne- en windenergie. We vinden het cruciaal dat daken van gebouwen volledig worden benut voor zonne-energie. Ook kunnen ongebruikte terreinen langs snelwegen eventueel worden ingezet, mits de veiligheid niet in gevaar komt. Zonnepanelen op landbouwgrond of in natuurgebieden wijzen we af.

Windenergie: voor wat betreft windenergie vinden we het belangrijk dat windmolens worden geplaatst op bedrijfsterreinen, zoveel mogelijk gegroepeerd en met voldoende afstand tot woonkernen om gezondheids- en geluidsoverlast te minimaliseren. We moeten ook rekening houden met vogeltrek en specifieke plekken voor trekvogels.

Bij het beoordelen van de plaatsing van windmolens houden burgers begrijpelijkerwijs vast aan het principe “not in my backyard”. Een weloverwogen ruimtelijke afweging door de provincie, met betrokkenheid van alle belanghebbenden, verdient de voorkeur. Door zorgvuldige gesprekken en het nemen van passende maatregelen streven we naar consensus.

Kernenergie: sluiten we niet bij voorbaat uit. We hebben de laatste jaren gekozen voor de ontwikkeling van kleine kerncentrales (SMR’s) en voor thorium als splijtstof, omdat windmolens en zonneparken naar verwachting niet altijd een betrouwbare energievoorziening kunnen garanderen. Uiteraard moeten de problemen rond veilige grondstofaanvoer en kernafvalopslag volledig worden opgelost en moet de SMR alle onderzoeksstadia doorlopen. Nederlandse betrokkenheid en samenwerking met Europese partners zijn essentieel. We blijven kritisch op alle ontwikkelingen en beoordelen grondig de gevaren en problemen rond kernenergie.

Natuur en milieu: De omvang en diversiteit van natuurgebieden in Gelderland zijn groot en van nationaal en internationaal belang. Ondanks het beheer door gesubsidieerde instellingen wordt de natuur bedreigd, met ernstig verlies aan biodiversiteit als gevolg. Onze bodem, grond- en oppervlaktewater worden bedreigd door vervuiling, wateronttrekking en klimaatverandering. Onverantwoord gebruik van onze omgeving heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en gezondheid.

50PLUS erkent dat bedrijven altijd invloed zullen hebben op het milieu, maar de grootste vervuilers moeten worden aangepakt. Als dat niet mogelijk is met nieuwe technologie, moeten ze worden afgebouwd.De vrijkomende stikstofruimte door sanering van landbouwbedrijven moet worden gebruikt voor woningbouw en infrastructuur. We moeten de kwaliteit van bestaande natuurgebieden verbeteren en speciale aandacht geven aan gebieden rond natuurgebieden en waterwinlocaties. Bodem en water zijn leidend in ruimtelijke ordening.

De komst van de wolf in Nederland roept discussie op, maar het dier speelt volgens natuurliefhebbers een belangrijke rol in de natuurlijke balans en biodiversiteit. Boeren moeten hun vee adequaat beschermen, en subsidies moeten worden gebruikt om landbouwgebieden en hobbyboerderijen te beveiligen. De fractie 50PLUS  Gelderland is van mening dat er grenzen zijn aan de wolf en dat de grenzen duidelijk moeten worden gemaakt.

Recreatie en natuur: Gelderland trekt veel recreanten aan vanwege de rust en natuur. 50PLUS pleit voor uitbreiding van recreatiemogelijkheden nabij woonkernen, tussen woongebieden en bedrijventerreinen, door meer wandel- en fietspaden aan te leggen en watersporten mogelijk te maken.

50PLUS maakt zich zorgen over de sterke toename van mountainbikers, omdat deze sport schadelijk is voor de overwegend extreem kwetsbare natuur in Gelderland.

We streven ernaar geen verdere uitbreiding van het aantal recreatiewoningen in natuurgebieden toe te staan. Elders dient dit zorgvuldig te worden afgewogen in het kader van ruimtelijke ordening.

Recreatiewoningen zijn niet bedoeld voor permanente bewoning en vallen daarom niet onder het Bouwbesluit. Ze moeten voldoen aan de eisen voor een “logiesfunctie” volgens het Bouwbesluit 2012.

Landbouw: Ondanks de vele ontwikkelingen in de landbouwsector, staan sommige vormen van landbouw steeds meer op gespannen voet met de hoge eisen die de overheid stelt aan het behoud en de versterking van natuur en milieu. De druk op natuurgebieden en kleine woonkernen is groot, en ondanks verschillende genomen (technische) maatregelen door de landbouwsector, blijft de vervuiling van grond- en oppervlaktewater te hoog. Op dit moment is het probleem van ammoniak uit de veehouderij actueel, bekend als het stikstofprobleem.

Gelukkig zien we in Nederland en ook in Gelderland een groeiend aantal boeren dat de overstap maakt naar duurzame vormen van landbouw, zoals kringloop- en ecologische landbouw. Deze kwestie staat hoog op de politieke agenda en er wordt zelfs een bemiddelaar ingezet om de impasse tussen overheid en landbouwsector te doorbreken. 50PLUS ziet verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij niet meer als een realistische optie en streeft, indien nodig, naar vrijwillige bedrijfsbeëindiging. We pleiten voor goede begeleiding en advisering van boeren hierbij, waarbij het gesprek over de toekomst van boeren expliciet aan de keukentafel gevoerd moet worden.

Zorgvuldige Afweging voor het Algemeen Belang: Bij 50PLUS staat een zorgvuldige afweging centraal, waarbij het algemeen belang voorrang krijgt boven het individuele belang. We hechten grote waarde aan het serieus nemen van de negatieve gevolgen voor mens en milieu. De risico’s die de uitbreiding of vestiging van geitenhouderijen in Brabant met zich meebrengen, met inbegrip van de gevolgen van Q-koorts en mogelijke bijdragen aan nieuwe en onbekende ziekteverwekkers, zijn simpelweg te groot. Daarom wijzen wij dergelijke uitbreidingen of nieuwe vestigingen af.

Wonen en Volkshuisvesting: Nederland is in de visie van 50PLUS een hoogontwikkelde rivierdelta met een rijke geschiedenis en uniek landschap. Ons land is gezegend met een mix van oude cultuurgronden, Hollandse architectuur en een uitzonderlijke dichtheid aan bebouwing. Helaas staan we momenteel voor een recordtekort aan woningen. Het is van essentieel belang dat er snel actie wordt ondernomen, vooral ook in Gelderland, waar momenteel de landelijke regie ligt. 50PLUS pleit voor het versneld oplossen van het tekort aan sociale huurwoningen voor alle doelgroepen, waaronder jonge gezinnen, senioren, studenten, starters en mensen met een beperking.

Verkeer en Vervoer: verbetering van het openbaar vervoer (OV) staat hoog op de agenda van 50PLUS. Voor ons is het OV essentieel voor alle mobiliteitsbehoeften, met name voor senioren. Het vervoer moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. Daarom pleiten wij voor extra investeringen vanuit de provincie in het OV, met aandacht voor bereikbaarheid van kleine kernen en wijken. Op de lange termijn zien wij geen noodzaak om het wegennet verder uit te breiden in Gelderland. Bestaande plannen moeten kritisch worden bekeken, en in hoogstedelijke gebieden moet het OV voorrang krijgen.

Arbeidsmigratie en Asiel: Hoewel de provincie Gelderland geen directe invloed heeft op de komst of het aantal asielzoekerscentra, vinden wij wel dat er vanuit de Rijksoverheid meer en betere regelgeving moet komen om uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan. Het waarborgen van een menswaardig, betaalbaar en veilig onderkomen is van groot belang.

Bestuur en Financiën / Koopkracht van de Burger: Gelderland staat voor grote financiële uitdagingen, maar 50PLUS benadrukt dat de provincie geen spaarbank is. Het geld behoort toe aan de belastingbetaler en moet worden ingezet voor essentiële doeleinden, zoals armoedebestrijding en woningisolatie. We maken ons ernstig zorgen over de koopkracht van de inwoners en roepen op tot maatregelen om de kosten te verlagen en te bevriezen, waaronder het bevriezen van de provinciale wegenbelasting.

Ruimtelijke Ordening (RO): 50PLUS pleit voor een terugkeer naar een effectief beleid op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Milieu. De omgevingsvergunning alleen biedt geen adequaat alternatief. Ook stellen we vraagtekens bij de komst van data- en distributiecentra vanwege de mogelijke negatieve impact op de werkgelegenheid, energievoorziening en infrastructuur. Wij zien graag dit instrumentarium weer terugkomen om leidend te zijn voor het ruimtegebruik in Nederland. De omgevingsvergunning biedt hiertoe geen alternatief.

Voor zowel data als distributiecentra vraagt 50PLUS zich af of Gelderland elke strijd met de komst van deze centra moet aangaan. Door automatisering wordt het aantal arbeidsplaatsen steeds geringer en daarmee de economische meerwaarde regionaal geringer. Ook is een indirect gevolg, dat het leidt tot meer arbeidsmigranten door krapte op de arbeidsmarkt. Datacentra heeft een te grote aanslag op de energievoorziening, leidingnet en het gebruik van koelwater tot gevolg. Het is bovendien een te grote aanslag op de schaarse ruimte en de infrastructuur.

17-12-22

 

 

Facebookmail
Volg 50PLUS Gelderland

Comments are closed.