Wat speelt er binnen de Provinciale Staten?

Roelof Jan MulderInvestering provincie levert 3000 tot 5000 nieuwe banen op.

Gelderland heeft dit jaar 260 miljoen euro extra geïnvesteerd in de Gelderse economie. Dat heette de “robuuste investeringsimpuls” en was bedoeld om de Gelderse economie een handje te helpen bij het overleven van de crisis. Het geld wordt gebruikt voor vervroegd onderhoud van wegen en andere infrastructurele projecten, het financieren van woningbouwprojecten, het inrichten van zogenaamde leer/werkervaringsplaatsen, etc. Dat laatste vooral bedoeld om jongeren betere kansen op de arbeidsmarkt te geven. Van harte ondersteund door de 50PLUS fractie in de Provinciale Staten overigens.

Op 25 september was de zogenaamde najaarsnota aan de orde. Daarin legt het college, een soort ministerraad, maar dan van de provincie, verantwoording af van het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.
Duidelijk werd dat de investering zo’n 3000 tot 5000 nieuwe banen gaat opleveren. In de commissievergadering die aan de Statenvergadering vooraf ging, werd door de VVD gesteld dat dit een druppel op de gloeiende plaat was, peanuts dus. Fractievoorzitter van 50PLUS Roelof Mulder nam in de Statenvergadering duidelijk afstand van die opmerking. “Helemaal geen peanuts voorzitter,” betoogde Mulder, “maar een prima resultaat. Daarmee wordt 60 tot 100 miljoen jaarlijks aan uitkeringen bespaard en kunnen mensen die anders werkloos thuis zitten weer een zinvolle bijdrage aan de maatschappij geven. Als je je realiseert dat een gemiddelde arbeidsplaats een werkgever ongeveer 50.000 euro per jaar kost, dan levert de investering van de Provincie zo’n 150 miljoen tot 250 miljoen euro aan nieuwe arbeidsplaatsen op en dat is veel meer dan de vorige investering, zo’n vier jaar geleden, heeft opgeleverd. Allemaal te danken aan de stringente voorwaarden die aan de provinciale investering op het gebied van werkgelegenheid werden gesteld en de strakke begeleiding. Dit resultaat is een groot compliment waard,” aldus Mulder. Hij legde er wel de nadruk op dat de investering ook ten goede moest komen aan werkgelegenheid voor 50-plussers.

Provinciale statenReservering voor Vitesse-claim misschien niet meer nodig

In de najaarsnota werd ook bekend gemaakt dat er in totaal door een aantal meevallers zo’n 24 miljoen euro kan worden toegevoegd aan de reserves.
Fractievoorzitter Mulder vroeg zich af of daar in de toekomst ook de voor de claim van de Stichting Vrienden van Vitesse gereserveerde 34 miljoen euro aan kan worden toegevoegd.
Onlangs werd bekend dat de claim van Vitesse door het gerechtshof was afgewezen. Nu rest alleen nog cassatie bij de Hoge Raad. Gezien de motivatie van het vonnis van het Hof zal de claim van de Vrienden ook daar weinig kans maken. En zo kan er dan eindelijk een eind komen aan een lang lopende affaire.
Die begon met de toezegging van één van de gedeputeerden van de Provincie destijds (in 2001) bij de ingebruikneming van GelreDome. Vitesse zat op dat moment in een financieel moeilijk parket. Tijdens een overleg daarover heeft de gedeputeerde mondeling aangeboden om voor ongeveer 2,9 miljoen bij te dragen in de huur van het stadion. Provinciale Staten keurde dit plan vervolgens af en zo kon die toezegging niet waar gemaakt worden. Die had ook nooit mogen worden gedaan overigens.
Sinds die tijd voert de Stichting Vrienden van Vitesse een gerechtelijke procedure tegen de Provincie. Het bedrag dat de Vrienden claimen is inmiddels opgelopen tot ruim 40 miljoen euro. Dat deed Mulder in de laatste Statenvergadering verzuchten: “Nooit begrepen voorzitter dat een toezegging om de huur van het stadion voor een jaar te subsidiëren á raison van 2,9 miljoen euro kan uitgroeien tot een claim van meer dan 40 miljoen. Maar dat ligt wellicht besloten in de gebruiken binnen het voetbal milieu.”

enschede050PLUS vóór ondersteunen financieel zwakke gemeenten

Tijdens de bespreking van de najaarsnota legde fractievoorzitter Mulder er nog eens de nadruk op dat de financiële ondersteuning door de Provincie van gemeenten die door de aankoop van te veel grond in de problemen zijn gekomen, gunstig is voor de burgers van die gemeenten. “Hoewel wij kritisch staan ten opzichte van het financieel ondersteunen van gemeenten die de financiële troubles vooral aan zichzelf te wijten hebben, vinden wij vooral dat die troubles niet op de burger mogen worden afgewenteld. Tot wat voor “creatieve” oplossingen dat kan leiden hebben we onlangs nog kunnen vernemen vanuit Enschede waar de bijstandsgerechtigde eerst maar zijn pensioen moet opeten alvorens in aanmerking te komen voor bijstand. Hoe kom je erop!”, aldus Mulder in zijn bijdrage over dit onderwerp.

zevenaaroutletMoet er zo nodig een outlet komen in Zevenaar?

Onlangs werd bekend dat de gemeente Zevenaar van plan is om op haar industrieterrein langs de A12 een groot outletcentrum te gaan realiseren. Dit zou grote bezoekers aantallen uit Duitsland aantrekken en goed zijn voor de plaatselijke middenstand en de horeca.
50PLUS waag dit te betwijfelen. In Nederland zijn er al twee grote outlets, nl. in Roermond en Lelystad en de vraag is of er behoefte is aan nog zo’n centrum. We hebben in Gelderland al te maken met een teruglopende winkelstand, verpaupering van binnensteden en winkelleegstand. De middenstand van bijvoorbeeld Doetinchem en Arnhem zit bepaald niet te wachten op de concurrentie van een groot outletcentrum.
De 50PLUS fractie in de Provinciale Straten van Gelderland heeft hier onlangs vragen over gesteld, hetgeen er o.a. toe heeft geleid dat de Provincie een bezwaarschrift ( een zogenaamde aanwijzing) heeft ingediend bij de gemeente Zevenaar.

natura20006000 bedrijven de dupe van veranderde regelgeving

Ruim 6000 bedrijven die gevestigd zijn in de zogenaamde Natura 2000 gebieden moeten zich onderwerpen aan een zogenaamde vergunningencheck. Het gaat om bijvoorbeeld steenfabrieken en een groot aantal agrarische bedrijven. Zij hebben destijds een vergunning gekregen voor de uitvoering van hun werkzaamheden, maar die vergunning is in het kader van de natuurbeschermingswet, die een paar jaar geleden van kracht werd, misschien niet meer voldoende. In het ergste geval moet er een nieuwe milieu effect rapportage worden gemaakt. Kosten: tussen de 25.000 en 50.000 euro. Die kosten moeten de bedrijven zelf dragen.
Omdat volgens VNO/NCW, waar de fractie onlangs een overleg mee heeft gehad, 10% van de bedrijven in de gevarenzone zitten, vindt 50PLUS het niet terecht dat de bedrijven die kosten zelf moeten betalen. Als de betrokken bedrijven over de kop gaan, kost dat werkgelegenheid en dat moeten we helemáál niet hebben op dit moment. De Provincie heeft geld genoeg om die kosten voor haar rekening te nemen.
Bovendien vindt de 50PLUS fractie dat de regels tijdens het spel zijn veranderd en dat bedrijven daar niet de dupe van mogen worden.

Roelof Mulder, Fractievoorzitter 50PLUS
Wilt u meer weten of heeft u een vraag voor de fractie, bel 0344681793/0653842210, of mail naar: roelof.j.mulder@planet.nl

Volg 50PLUS Gelderland
Dit bericht is geplaatst in Nieuws Fractie met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.