Gelders Programma

Provinciale speerpunten Gelderland en programma 2019-2023

 

Voor een integer bestuur!

 

Speerpunten verkiezingsprogramma 2019 – 2023 

 1. Voor een veiliger Gelderland
 2. Goed wonen voor iedereen
 3. De energietransitie voor iedereen betaalbaar
 4. Iedereen heeft recht op een baan
 5. Gezonde en schone leefomgeving
 6. Betaalbaar en bereikbaar Openbaar Vervoer
 7. Meer aandacht voor ouderen
 8. Leefbare centra voor dorpen en steden

Inleiding 

In 2040 zal naar verwachting 51% van de bevolking bestaan uit 65-plussers. 50PLUS is van mening dat dit een uitdaging is op het gebied van voldoende en geschikte huisvesting, logistiek en voorzieningen voor senioren. 50PLUS staat ervoor dat dit samen met de jongere Gelderlanders gebeurt.

De komende jaren zullen naar verwachting de gevolgen van de klimaatverandering zichtbaarder worden.
In Gelderland liggen een aantal grote rivieren, klimaatverandering heeft grote gevolgen voor ons leefgebied. Indien de periodes van droogte toenemen zal dit ook gevolgen hebben voor het omvangrijke arsenaal landbouwgronden in onze provincie en uitgestrekte natuurgebieden als de Veluwe.
Samenwerking tussen Provincie en Waterschappen is daarbij van belang, evenals het terugdringen van de CO2- en stikstofuitstoot. 50PLUS staat achter energietransitie. 50PLUS kiest voor het zoeken naar oplossingen en het verbeteren van ons leefklimaat.

Leefbaarheid is een belangrijk item voor 50PLUS. Leegloop van dorpen dient te worden tegengegaan. Toerisme en de agrarische sector zijn belangrijke sectoren voor de werkgelegenheid in onze provincie.

50PLUS is er voorstander van dat recreatie, wonen, werken en natuur in balans zijn, waarbij wij de taak hebben onze leefomgeving zorgvuldig te beheren voor onze kinderen. De toekomst is voor ons allemaal belangrijk.

De provincie Gelderland is uitgestrekt, hetgeen gevolgen heeft voor infrastructuur en vervoer. 50PLUS is van mening dat er niet alleen voldoende zorg besteed dient te worden aan de wegen, de zwakkere deelnemer dient ook beschermd te worden, bijvoorbeeld door veilige fietspaden.

50PLUS is voorstander van voldoende arbeidsplekken voor senioren, de werkeloosheid is in deze leeftijdsgroep groter dan in andere leeftijdsgroepen. De aantrekkende economie verandert hierin helaas weinig.

Nederland heeft een historie die eeuwen teruggaat. We kunnen dit terugvinden in de vele steden met monumenten, deze steden trekken veel toeristen. Daarnaast kent Nederland een levendige cultuur. 50PLUS is er voorstander van dat monumenten en historische panden goed worden onderhouden. Aan de rijke cultuur van ons land dient aandacht te worden besteed.

50PLUS is voorstander van samenwerking met de ons omringende landen, samenwerkingsverbanden en de EU. Belangrijk is dat aandacht wordt besteed aan het contact met de inwoners van onze provincie. 50PLUS is dan ook voorstander van inspraak door de bewoners van Gelderland door bijvoorbeeld bindende referenda, burgeriniatieven en andere mogelijkheden om de betrokkenheid van de burger bij de Gelderse politiek te bevorderen.

Het verkiezingsprogramma van 50PLUS Gelderland 2019 is samengesteld op basis van, en vormt een aanvulling op het ‘Provinciale Staten Raamprogramma 50PLUS 2019-2023’.

Inhoud

 1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer.
 2. Milieu, energie en klimaat.
 3. Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden.
 4. Regionale bereikbaarheid, openbaar vervoer en regionale economie.
 5. Culturele infrastructuur en monumentenzorg.
 6. Kwaliteit openbaar bestuur en toezicht gemeenten.  

1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

 • 50PLUS streeft naar een intensievere samenwerking tussen Provincie en Waterschappen met als doel meer efficiency en minder kosten.
 • Samen met gemeenten en woningcorporaties zorgt de provincie voor voldoende geschikte woningen per doelgroep. Levensloopbestendig, kleinschalig, duurzaam en indien nodig met zorgfunctie. Ook in bestaande gebouwen die hun oorspronkelijke functie verliezen. De provincie steunt ook de ontwikkeling van innovatieve woonvormen voor ouderen.
 • 50PLUS wil dat de Provincie tenminste zorgt dat er in de openbare ruimte voldoende bankjes, drinkwatervoorzieningen, oplaadpunten en toiletten aanwezig zijn.
 • Welzijn en leefomgeving mogen bij ruimtelijke ontwikkeling niet ondergeschikt zijn aan het economisch belang.
 • 50PLUS is er voorstander van dat bestaande kantoorgebouwen worden bestemd en omgebouwd naar woonruimte indien dit mogelijk is.
 • 50PLUS wenst een ruimer beleid met betrekking tot permanente bewoning van recreatiewoningen zolang het woningtekort niet is opgelost. De Provincie gaat hierover in gesprek met de gemeenten.
 • De Provincie motiveert de gemeenten om de Blijverslening (SVn), voor het levensloopbestendig maken van de woning, aan te bieden aan de inwoners.  

2. Milieu, energie en klimaat 

 • 50PLUS wil geen laagvliegroutes over Gelders grondgebied. Voordat de luchthaven Lelystad in gebruik genomen kan worden, moet het luchtruim boven Nederland eerst heringedeeld worden.
 • De kosten van de energietransitie moeten eerlijk en naar draagkracht worden opgebracht door bedrijven en inwoners.
 • 50PLUS vindt dat de ontwikkelingen omtrent de energietransitie tot veel onduidelijkheid leiden. Woningisolatie is een efficiënte en betaalbare eerste stap voor woningbezitters. De Provincie moet dit stimuleren.
 • De Provincie moet innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energie(transitie) en duurzaamheid stimuleren. Ook waterstof, geothermie en thorium moeten daarbij aandacht krijgen.
 • 50PLUS wil dat provincies subsidies beschikbaar stellen – aan particuliere eigenaren – voor het verduurzamen van woningen. De leeftijd van de aanvrager mag geen rol spelen in het al of niet toekennen van de subsidie.
 • 50PLUS is, alleen bij voldoende draagvlak onder de direct betrokken inwoners, voorstander van het toepassen van windenergie. Buiten de woongebieden zijn grote windmolens soms een verstandige optie. In de buurt van woningen en bij bedrijven zijn de steeds effectievere, kleinere windmolens/windturbines wat 50PLUS betreft een betere keus.
 • 50PLUS ziet in de openbare ruimte veel meer mogelijkheden voor een veilige toepassing van zonne-energie. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan zonneceldakpannen en de benutting van vangrails en geluidsschermen. Daarnaast is 50PLUS voorstander van de aanleg van zonneparken en het optimaliseren van de bijbehorende infrastructuur, mits dit niet ten koste gaat van duurzame landbouwgrond.
 • Overheidsgebouwen, waaronder de provinciehuizen, hebben een voorbeeldfunctie wat betreft energieneutraliteit. Alle provinciehuizen hebben een ‘loket voor inwoners’ die advies willen voor het energieneutraal maken van hun woningen en bedrijven.
 • 50PLUS wil dat de provincie hergebruik van grondstoffen stimuleert.
 • 50PLUS is tegen het boren naar schaliegas.
 • Voor het verwijderen van asbest blijft een subsidieregeling, ook op provinciaal niveau, beschikbaar.
 • De Provincie neemt versneld maatregelen voor klimaatadaptie ter voorkoming van schade. Rekening houdend met steeds meer perioden van hitte en forse regenval.
 • 50PLUS is voor het verminderen van vrachtverkeer op de Gelderse wegen door bijvoorbeeld doortrekking van de Betuwelijn naar het Ruhrgebied.
 • 50PLUS steunt activiteiten die leiden tot vermindering van plastic afval. 

3. Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden 

 • De leegloop van dorpen baart zorgen. 50PLUS wil alles op alles zetten om deze dorpen vitaal te houden, ook met het oog op de leefbaarheid in de steden. Goede bereikbaarheid is daarbij voor 50PLUS essentieel. Het is te overwegen om inwoners van deze dorpen gebruik te laten maken van openbaar busvervoer, zonder dat zij hiervoor moeten betalen. Verder stimuleert de provincie het behouden van voorzieningen in dorpen, zoals bijvoorbeeld een geldautomaat.
 • Gezondheidszorginstellingen moeten snel en goed bereikbaar zijn, ook met het openbaar vervoer. Parkeerkosten bij deze instellingen mogen maximaal kostendekkend zijn. Tevens moet de Provincie toezien op een goede spreiding van gezondheidszorginstellingen.
 • 50PLUS wil dat op elke plaats in de provincie internet met hoge snelheid beschikbaar is.
 • 50PLUS wil dat de Provincie bijdraagt aan het ‘vergroenen’ van steden. Mede door minstens 1 miljoen extra bomen te planten tussen 2019-2023, verdeeld over de provincies.
 • 50PLUS wil dat de provincie werkgelegenheid op het platteland stimuleert.
 • 50PLUS wil grensoverschrijdende samenwerking (provinciaal en met buurlanden) op het gebied van natuur, economie en toerisme.
 • Voor 50PLUS staat dierenwelzijn hoog in het vaandel. Elke keer moet er een zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen het maximaal aantal dieren ten opzichte van de beschikbare ruimte. Als uiterst middel is het bejagen van dieren toegestaan.
 • Natuur moet je beleven! 50PLUS wil alle natuurgebieden bereikbaar en toegankelijk maken voor iedereen.
 • 50PLUS wenst in 2020 een extra evaluatiemoment van de Natura2000-gebieden, ook in relatie tot de Omgevingswet.
 • 50PLUS wil de grootschalige intensieve veehouderij beperken. Er moet een omslag komen naar milieuvriendelijke en duurzame landbouw.

4. Regionale bereikbaarheid, openbaar vervoer en regionale economie

 • 50PLUS wil de privatisering van het openbaar vervoer terugdraaien en het openbaar vervoer terugbrengen in publieke handen. Zolang dit niet is gerealiseerd moet ‘kwaliteit’ leidend zijn bij een aanbesteding. Denk daarbij aan bushaltes op loopafstand (in dorpen en wijken), toegankelijkheid en duurzaamheid.
 • 50PLUS wil openbaar vervoer in de provincie kosteloos aanbieden aan AOW-gerechtigden en aan mensen met een kleine beurs. Dit draagt ook bij aan de mogelijkheid om uit de eenzaamheid te ontsnappen.
 • 50PLUS wil dat de provincies in samenwerking met de landelijke overheid de verbindingen tussen de Randstad en de andere delen van Nederland optimaliseert.
 • 50PLUS wil – mede met het oog op toenemende fietssnelheid – dat fietspaden veiliger worden door deze paden breder te maken met zo weinig mogelijk tweerichtingsverkeer. Fietsveiligheid staat voorop!
 • Bij het herinrichten van de openbare ruimte en kruispunten/wegen wil 50PLUS altijd extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Aanbevelingen uit het IPO-rapport ‘Seniorvriendelijk wegontwerp provinciale wegen’ worden betrokken bij de herinrichting.
 • De provincie moet meer aandacht geven aan herintreders en oudere werkzoekenden. 50PLUS ziet werkgelegenheid als een kerntaak van de Provincie.
 • Een deel van de opbrengst van verkeersboetes gaat niet langer naar de kas van de landelijke overheid, maar naar de provincie. Dit geld komt ten gunste van de verkeersveiligheid.
 • 50PLUS wil dat de provincie burgerinitiatieven voor seniorenprojecten op het gebied van wonen en welzijn ondersteunt.
 • De provincie steunt en stimuleert de bekendheid van Gelderse streekproducten.
 • De opcenten (wegenbelasting) worden bevroren. Geen stijging van deze belasting in de periode 2019-2023.

5. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

 • 50PLUS wil dat AOW-gerechtigden en scholieren t/m 12 jaar kosteloos een Museumkaart aan kunnen vragen.
 • 50PLUS wil dat de provincie goed zorgt voor de regionale monumenten, het landschap en het cultureel erfgoed. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking blijft daarbij een aandachtspunt.
 • Volksvertegenwoordigers en bestuurders van 50PLUS zullen zeer kritisch zijn op de toekenning en verantwoording van allerhande subsidies.
 • 50PLUS hecht aan onze Nederlandse cultuur en wil deze doorgeven aan volgende generaties.
 • Wat 50PLUS betreft moet de provincie zich inzetten voor het behouden van de bibliotheken. Boeken blijven van belang, digitaal is niet zaligmakend. Daarnaast kan de bibliotheek fungeren als een trefpunt in de regio.
 • De provincie moet bevorderen dat er meer matineevoorstellingen worden georganiseerd. Dit kan worden afgedwongen bij de subsidieverstrekking aan culturele instellingen.
 • 50PLUS wil dat de Provincie zich inzet voor de bevordering van de vitaliteit van ouderen. 

6. Kwaliteit openbaar bestuur en toezicht gemeenten 

 • Samenwerkingsverbanden, uitvoeringsorganisaties en gemeenschappelijke regelingen kunnen een goede oplossing zijn voor diverse taken en verantwoordelijkheden van de provincie. 50PLUS is daar niet tegen, mits de democratische legitimiteit goed geborgd is.
 • 50PLUS ziet mogelijkheden voor een bindend referendum op provinciaal en lokaal niveau. Zeker bij een voorstel tot gemeentelijke herindeling.
 • 50PLUS wil strak toezien op het vergunningenbeleid: goede controle en handhaving. Als de gezondheid van de inwoners op het spel staat moet wat 50PLUS betreft dit toezicht extra intensief worden uitgeoefend.
 • Communicatie met burgers zal gebeuren via lokale media en lokale kranten, zodat iedereen hier kennis van kan nemen. Alleen digitaal infomeren is voor 50PLUS niet voldoende.
 • 50PLUS wenst dat de provincie – in het verlengde van hun huidige taak om toe te zien op de financiën van de gemeenten – ook inhoudelijk toeziet op de uitvoering van de taken door de gemeenten in het kader van de decentralisaties (bv. WMO en Jeugdzorg).
 • 50PLUS omarmt het concept ‘Burgerinitiatief’, waarbij inwoners de mogelijkheid hebben om thema’s te agenderen en bespreekbaar te maken in de vergadering van Provinciale Staten.
 • 50PLUS pleit voor een aparte portefeuille ‘Ouderenbeleid’ onder de verantwoordelijkheid van één gedeputeerde.
 • 50PLUS waakt over de veiligheid van ouderen en kwetsbaren in Gelderland.
 • 50PLUS is tegenstander van het gedwongen samengaan van gemeenten.
Volg 50PLUS Gelderland

Reacties zijn gesloten.