Gelders Programma

 

Provinciale speerpunten Gelderland en programma 2015-2019

Speerpunten Provinciale Staten & Waterschappen

Speerpunten Provinciale Staten:

50PLUS, voor een provincie waarin iedereen meedoet!

 1. Behoud van koopkracht voor ouderen, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden
 2. Meer werkgelegenheid, extra aandacht werkgelegenheid voor 50-plussers
 3. Betaalbare zorg voor iedereen
 4. Controle op besteding geld voor ouderenzorg (WMO) en geen grote verschillen tussen gemeenten in Gelderland
 5. Meer blauw op straat en aandacht voor veiligheid in de buurt
 6. Toegankelijk en flexibel openbaar vervoer, korting in de daluren
 7. Meer aangepaste woningen voor ouderen, betaalbare huurwoningen
 8. Geen verhoging van gemeentelijke en provinciale belastingen
 9. Natuur- en cultuurbehoud
 10. Meer (betaalde!) handen aan het bed van mensen die zorg nodig hebben
 11. Geen verdringing van banen
 12. Bevordering (kleinschalig) ondernemerschap
 13. Duurzaamheid van milieu en energie
 14. Leefbaar platteland en vitale stadskernen

Speerpunten Waterschappen:

50PLUS wil dat de waterschappen samenwerken met gemeenten, provincies, drink­water­bedrijven, Rijkswaterstaat, natuurorganisaties teneinde samen zo goed mogelijk en daarmee ook goedkoper te werken aan:

 1. Een rechtvaardige verdeling van lasten over ingelanden en ingezetenen
 2. Veilig drinkwater, vrij van bestrijdings- en bemestingsresten en resten van genees­middelen
 3. Schoon zwemwater, vrij van Blauwalg
 4. Een goede wateropvang als reserve bij lange droge periodes
 5. Een goede en vooral natuurlijke wateropvang en -afvoer bij een omvangrijk aanbod van smelt- en regenwater
 6. Veilige dijken langs de kust en rivieren, waarbij eb-, vloed- en waterstromen worden gebruik voor energieopwekking
 7. Betere riolering in dorpen en steden, zodat de kelders niet meer vollopen en het riool­water niet in het oppervlaktewater komt
 8. Vergroening van de verstening in de steden
 9. Meer toegang tot dijken, uiterwaarden en onderhoudspaden voor wandelaars, fietsers en paardrijders

 

Programma Provinciale Staten & Waterschappen

Programma Provinciale Staten:

Vooraf
50PLUS is er voor iedereen. De belangenbehartiging richt zich vooral op 50-plussers en verder op iedereen, jong en oud, die zich door de standpunten van de 50PLUS partij voelt aangesproken.

50PLUS staat voor:

1. Behoud koopkracht
De koopkracht van ouderen, gepensioneerden en diegenen die van een uitkering rond moeten komen mag niet verder aangetast worden door (lokale) belastingverhogingen, premiestijgingen en bezuinigingen op de zorg.

2. Zorg
Wij zetten ons in voor toegankelijke zorg, voorzieningen dichtbij huis, faciliteiten voor mantelzorgers en het voorkomen van sluiting van verzorgingshuizen door ombouw en servicegerichte huisvesting voor ouderen. Wij willen binnen de kerntaken van de Provinciale Staten zoeken naar mogelijkheden om de groepen aan de onderkant van de samenleving bij te staan.

3. Zelfstandig wonen voor ouderen en zwakkeren in de samenleving
50PLUS wil bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk in de thuissituatie kunnen wonen. Woningen dienen zoveel mogelijk levensbestendig te zijn. Het wonen van ouderen bij kinderen dient te worden bevorderd door een eenvoudiger en soepeler vergunningenbeleid bij verbouwingen en nieuwbouw voor ouderen die bij hun kinderen willen wonen. Zelfstandig wonen van ouderen, en diegenen die zorg nodig hebben, dient te worden bevorderd door goed werkende veiligheidssystemen. Hiervoor moeten technologieën zoals (brand) beveiliging, toegang- en oproepsystemen gestimuleerd worden.

4. Veiligheid
50PLUS pleit voor meer politie op straat. De zichtbaarheid van de politie in het straatbeeld moet worden verbeterd. Veiligheid op straat dient gewaarborgd te zijn door meer lokale politieposten, en verkorting van de aanrijtijden van politie en hulpdiensten. Een goed rampenplan is essentieel.

5. Werkgelegenheid ouderen en versterking economie
Ouderen dreigen in toenemende mate de dupe te worden van de economische recessie, daarom dienen extra maatregelen te worden genomen om oudere werknemers, die werkloos zijn geworden, zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces op te nemen. Wij willen voorkomen dat hele generaties voor het arbeidsproces verloren gaan.
Stimulering van omscholingsprogramma’s, participatie in zogenaamde Start Smart programma’s, en een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is essentieel.
Vooral het bevorderen van kleinschalige bedrijvigheid, bijvoorbeeld IT- en/of innovatieve bedrijven die aansluiten op de regionale arbeidsmarkt en die zorgen voor werkgelegenheid is van belang.
Wij zijn voorstander van versterking van het subsidiebeleid voor startende innovatieve ondernemingen, waarbij de inschakeling van oudere werknemers een rol speelt.
In het eigen personeelsbeleid dient de Provincie een minimum quotum in te stellen voor het aanstellen van ouderen en minder validen.
De Provincie dient nauwere samenwerking van overheden en alle andere betrokkenen in de grensstreek te stimuleren.

Uitbreiding van bedrijventerreinen dient in het kader van natuurbehoud en leegstand van bestaande bedrijventerreinen kritisch te worden beoordeeld op nut en noodzaak.

6. Duurzaamheid van milieu en energie
In een dicht bevolkt land als Nederland is het behoud van het geringe areaal aan natuur zeer belangrijk. Wij dragen niet alleen voor de huidige generaties, maar ook voor toekomstige generaties een grote verantwoordelijkheid.
Met de in onze provincie aanwezige natuur en historische cultuur dient zorgvuldig te worden omgegaan. Niet alleen de leefbaarheid voor de toekomstige generaties moet worden gewaarborgd, ook voor de economische toekomst is het behoud van natuur, als bron van inkomsten, van groot belang.
De Bio-industrie is voor onze provincie zeer belangrijk. 50PLUS vindt dat er bij de ontwikkeling van de bio- industrie aandacht besteed moet worden aan het dierenwelzijn.

Door projectmatige aanpak van wind en zonne-energie kan de leefbaarheid in de toekomst veilig worden gesteld. Er dienen onderzoeken te worden gedaan naar de efficiency van zowel wind- en zonne-energie, de effectiviteit van deze energiebronnen zijn nog niet is aangetoond.
Voor een duurzaam milieubeleid is het handhaven van normen voor geluidsoverlast, gezonde lucht, veilig natuur- bodem en waterbeheer essentieel.
Toepassing van aardwarmte, mits veilig, kan worden overwogen.
50PLUS is zeer kritisch voor wat betreft het boren naar fossiele brandstoffen (schaliegas).
Van belang is dat op innovatieve wijze gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden om energie te winnen die efficiënt, duurzaam en betaalbaar is. Het opwekken van energie door particulieren en bedrijven dient te worden gestimuleerd.
Bij het bepalen van de plaats van windturbines dient te worden gestreefd naar een maximaal draagvlak onder de bevolking.

7. Openbaar vervoer en mobiliteit
Goed en bereikbaar openbaar vervoer met nog betere verbindingen (fijnmazig openbaar vervoer netwerk) is belangrijk. Vooral in de dorpen en buitengebieden is openbaar vervoer van belang voor mobiliteit van ouderen. 50PLUS is een voorstander van vervoersmogelijkheden op momenten dat er behoefte aan is, zoals bijvoorbeeld de regiotaxi.
Voor regiotaxi’s is in kleine dorpen en buitengebieden de bereikbaarheid en aansluiting op openbaar vervoer van belang. Wij pleiten voor kortingen of gratis gemeentelijk en regionaal openbaar vervoer, buiten de spitsuren, vooral voor ouderen, scholieren en mensen met een uitkering.

Grotere aandacht verdient de verkeerssituatie in Gelderland. Dit is ook van belang voor de economische ontwikkelingen in onze Provincie.
Doortrekken van de snelweg A73 naar de A15 en realiseren van een vierbaansweg Varsseveld- Enschede is noodzakelijk.

De aansluiting van de Betuwelijn naar Duitsland is belangrijk, wij dringen aan om onderzoek te doen naar veilig, efficiënter en frequenter gebruik van de Betuwelijn.

Uitbreiding van het fietspadennetwerk en aandacht voor wandelroutes vinden wij van belang.
Zwakkere verkeersdeelnemers lopen op provinciale wegen veel risico. Wij pleiten op de provinciale wegen voor een scheiding tussen fiets- en autoverkeer.

Uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s is gewenst. Enerzijds is dit goed in het  kader van het milieu, anderzijds is dit goed voor bewoners van de provincie en voor het toerisme.

8. Leefbaar platteland, vitale dorps- en stadskernen
Samen met de gemeentes bevordert de Statenfractie bruikbare en toegankelijke ruimtelijke ordening, en inrichtingsplannen. Aanpassingen van de buitengebieden, daar waar het de bevoegdheid van de Provincie betreft, is het zaak om bewoners en andere belanghebbenden hierbij in een vroeg stadium te betrekken, en helder en transparant uitleg te geven welke plannen eraan ten grondslag liggen. Bevorderen van detailhandel in de kernen, en het mogelijk maken van stads-, land- en tuinbouw is van belang. Jong en oud profiteren hiervan.
50PLUS is een voorstander van samenwerking tussen gemeentes omdat dit de efficiency en slagvaardigheid ten goede komt.

Wij zijn een voorstaander van het ontwikkelen van woning(verbouw) programma’s samen met gemeenten en woningbouwcorporaties. Lang leegstaande scholen en kantoorgebouwen dienen geschikt gemaakt te worden voor een woonfunctie, bijvoorbeeld voor een woonfunctie voor jongeren en/of studentenhuisvesting. In samenwerking met partners dienen grootschalige projecten te worden aangepakt (zgn. stads- en regiocontracten) om binnensteden leefbaar te houden en verpaupering tegen te gaan.

Leegloop (voorzieningen en vergrijzing) van het platteland dient te worden bestreden door het wonen in kleinere dorpen aantrekkelijker te maken. Bereikbaarheid is hierbij van belang.
De verhoging van de dekkingsgraad van glasvezel kan leegloop tegengaan. Het bevordert thuiswerken en (kleinschalige) bedrijvigheid, is goed voor de bereikbaarheid, het milieu en kan positief werken bij ontwikkelingen als E-health en E-learning.

9. Recreatie, sport en toerisme
50PLUS vindt dat de bezuinigingen bij sport, recreatie en cultuur de kwaliteit van het bestaan teveel hebben aangetast. Opnieuw werden ouderen en zwakkeren daarvan vooral de dupe.
Wij bepleiten extra inspanningen om de achterstanden in te lopen.

Toerisme is voor onze provincie vanuit economisch en maatschappelijk oogpunt zeer belangrijk. Wij zijn voorstander van het bevorderen van toerisme in onze provincie.

10. Bevordering betrokkenheid burgers bij het beleid
De overheid is er voor de burger, en niet andersom. Dat betekent ook dat de provincie het voor de burger mogelijk moet maken om mee te doen.
Dat kan door in begrijpelijke taal met die burger om te gaan, en met hen te communiceren. Dit betekent tevens inspraakrecht in alle openbare bijeenkomsten van de Provincie. Daarnaast bepleit 50PLUS verplicht raadgevend overleg met organisaties van ouderen. Wij zijn voorstander van klachtrecht voor burgers via een provinciale ombudsman.

Wij pleiten voor lokale medezeggenschap bij grote projecten, vooral als deze projecten regionaal zijn.
Wij zijn er voorstander van dat meer aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen binnen de maatschappij en wordt ingespeeld op iniatieven en creativiteit die vanuit de samenleving ontstaan.

11. Belasting, pensioenen en subsidies ook een ‘zorg’ voor de provincies
50PLUS beseft dat ook onze provincies met belastinggeld draaiend worden gehouden.
Zo ontvangt de provincie een deel van de wegenbelasting door een extra toeslag (opcenten). 50PLUS vindt echter de auto geen melkkoe. Daarom mogen de opcenten niet meer stijgen dan met de hoogte van de geldontwaarding, de inflatie. Verder bedreigt belastingverhoging voor ouderen de waarde van pensioenen nog meer dan het al jaren niet aanpassen aan de geldontwaarding. Dat is officieel geen zaak van de provincies maar 50PLUS vindt dat de samenwerkende provincies daar tegen moeten blijven protesteren. Gewoon omdat dit een verdere aantasting van de koopkracht van ouderen is.
Op subsidies is de laatste jaren sterk bezuinigd. Daarmee is ook veel onnodige luxe teruggebracht en een einde gemaakt aan financiële wantoestanden. Toch is 50PLUS geen tegenstander van subsidies als zij bewijsbaar bijdragen aan het beter functioneren van de instellingen waaraan zij worden toegekend.

12. Financieel gezonde provincie
Wij steunen de provincie in het streven naar een sluitende begroting. Wij beseffen dat daarvoor ook in de komende jaren bezuinigingen en aanpassingen in de dienstverlening nodig zijn. 50PLUS wil daaraan bijdragen, maar alleen onder voorwaarden dat ouderen en uitkeringsgerechtigden niet onevenredig worden getroffen.

50PLUS is een voorstander van het terugbrengen van het aantal gedeputeerden. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het beperken van de bestuurskosten. 50PLUS vindt bovendien dat de functie van Commissaris der Koning op termijn kan worden opgeheven. Het voorzitterschap van de vergaderingen van de Provinciale Staten kan bij toerbeurt door de vertegenwoordigers van de diverse partijen worden vervuld.

13. De toekomst van de provincie
In de afgelopen statenperiode heeft het Kabinet tevergeefs geprobeerd een vermindering van het aantal provincies op gang te brengen.
Een efficiënte en slagvaardige organisatie van de provincies, waterschappen, politie en hulpdiensten is volgens ons essentieel.

De Statenleden moeten meer burgers, bedrijven en instellingen bezoeken, en door deze bezoeken in het veld ervaren wat er gaande is in de maatschappij.

Zolang het provinciaal bestuur blijft bestaan komen wij in de provincie Gelderland op voor onze kiezers, en blijven een volwaardige democratische belangenbehartiger van de kiezers van 50PLUS.

 

Programma Waterschappen:

50PLUS wil dat de waterschappen meer investeren in duurzaam schoon, veilig en betaalbaar water. Een rechtvaardige verdeling van de waterschapslasten, te baseren op het profijtbeginsel, staat voorop. 50PLUS wil dat waterschappen hun taken uitoefenen door vooral de samenwerking te zoeken met andere waterbeheerders en zal waar nodig voorstellen doen en erop toezien dat er wordt gewerkt aan:

 • Samenwerking met het waterleidingbedrijf die moet zorgdragen voor schoon en veilig drinkwater en daarmee heel veel belang heeft bij een goede kwaliteit van het grondwater dat wordt gebruikt als drinkwater en schoon oppervlakte water, dat veelal de basis vormt voor grondwater.  Grond – en oppervlaktewater wordt sluipenderwijs steeds meer verontreinigd – ondanks de Europese waterrichtlijnen – omdat de gemaakte afspraken over het lozen van industrieel afvalwater en het gebruik van mest en ontsmettingsmiddelen door boeren niet voldoende worden nageleefd. Omdat restanten van medicijnen niet weg te vangen zijn door de zuiveringsinstallatie en daardoor terug te vinden zijn in ons drinkwater moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt met o.a. de farmaceutische industrie over afbreekbare medicijnen.
 • Samenwerking met gemeenten over een goede scheiding en een betere (tijdelijke)opvang van vuil rioolwater en schoon hemelwater. Hemelwater dat, zo lijkt het soms met bakken uit de lucht komt vallen en dan vermengt met rioolwater niet alleen zorgt voor overlast, maar ook het oppervlaktewater vervuilt.
 •  Samenwerken aan waterscheiding door ruimte te maken voor schoon water en dit op te vangen in groene stroken, sloten en vijvers in buurten en wijken, waar het schone water tijdelijk kan worden opgevangen en een wijk of dorp extra allure kan geven.
 • Samenwerken met de provincie om de kwaliteit van het buitenwater te verbeteren, door een goede afstemming te maken met natuurbeheertaken die per 1 januari 2015 gedecentraliseerd zijn naar de provincie. Bijvoorbeeld door het terugdringen van de blauwalg, zodat er net als vroeger gezwommen kan worden in sloten, plassen en meren. Door meer groene oevers aan te leggen i.p.v. steile kanten en kades en gebruik te maken van natuurlijke oeverbeplanting, door meer gebruik te maken van rietvelden die het water op een natuurlijke en goedkope wijze zuiveren. Door boeren en buitenlui ook te stimuleren eigen rietvelden aan te leggen.
 • Door samen te werken met Rijkswaterstaat door de nieuw dijken die moeten worden aangelegd niet alleen in te richten voor beveiliging tegen het stijgende water onder invloed van het smelten van de ijskappen, maar ook energie op te wekken door gebruik te maken van het steeds maar klotsende en soms woest slaande water en van de eb- en vloedwerking.
 • Door samen te werken met collega-waterschappen en zorg te dragen voor een snelle afvoer van water als het nodig is en een tijdelijk vast houden als dit kan zodat verdroging wordt tegengegaan en weidevogels weer een kans krijgen, via een goede inzet en beheer van de vele stuwen, sluizen en gemalen.
 • Door samen te werken met natuurorganisaties, landschapsbeheerders en de vele initiatiefnemers, de burgers vanuit dorpen en steden, voor het toegankelijk maken en medegebruik van de dijken, de oevers, de schouw- en onderhoudspaden en de polders en deze open te stellen voor mede gebruik door recreanten.
 • Door samen te werken met Staatsbosbeheer, natuurorganisaties, landschapsbeheerders, de provincies, Rijkswaterstaat en gemeenten in het aanbieden van participatie- en educatieprojecten en door samen te werken met werkzoekenden, vrijwilligers, geïnteresseerden die zich kunnen en willen inzetten voor het schoon, heel en veilig houden van oevers, sloten, plassen en strandjes.
 • Samenwerking gericht op het terugdringen van de kosten doordat kennis en menskracht wordt gedeeld, samen werken door gebruik te maken van de inzet van de vele mede initiatiefnemers die graag betrokken zijn bij het beheer en het gebruik van het vele water in Nederland.

De samenwerking kan op den duur ook betekenen dat de taken en bevoegdheden van Waterschappen worden toebedeeld aan  te vormen landsdelen. Bij wijze van proef zou nu al geprobeerd moeten worden om de regie van waterschapsprojecten bij de provincies te leggen. Dat scheelt ook Btw-afdracht en niet onbelangrijk scheelt het doorbelasting van de Btw aan ingelanden en ingezetenen.

Volg 50PLUS Gelderland

Reacties zijn gesloten.